Московское объединение буддистов "Соломенная хижина"

Материал из Buddha World.

Праведное сердце – это и есть Чистая земля

HOI PHAT GIAO "THAO DUONG"

119526, г. Москва, Ленинский пр-т, 144-4-8

+7(495) 434-01-13

innacan2005@yahoo.com

Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva được thành lập ngày 4 tháng 6 năm 1993 nhằm mục đích phổ biến những tư tưởng của đạo Phật, nhất là tư tưởng thiện tâm, từ bi hỉ xả và bất bạo lực. Đó là rường cột của giáo lý đạo Phật và của nếp sống hướng thượng của con người. Nghiên cứu sâu sắc và quảng bá rộng rãi di sản Phật Giáo theo con đường Đại Thừa là một trong những phương hướng hoạt động chủ yếu của Hội.

Chúng tôi có quan hệ với nhiều tổ chức Phật Giáo ở Nga và nước ngoài nhằm mục đích hỗ trợ cho nhau, trao đổi kinh nghiệm, cùng tiến hành lễ Phật, thuyết pháp, triển lãm, hoà nhạc tôn giáo, v.v…

Hội thường mời các vị tăng sĩ nổi tiếng từ các nước Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ… đến Niệm Phật Đường chúng tôi để hành lễ, giảng pháp và truyền giới cho các Phật tử.

Ngoài hoạt động tâm linh, Hội chúng tôi còn tiến hành những hoạt động từ thiện.

Московское объединение буддистов «Соломенная хижина» было создано 4 июня 1993 года в Москве для распространения идей буддизма, особенно идей добра, милосердия и ненасилия, являющихся стержнем буддистского вероучения и образа жизни. Глубокое изучение и популяризация духовного наследия буддизма линии Махаяна, школы Чистой Земли является одним из важнейших направлений деятельности объединения.

Мы поддерживает связи с российскими и зарубежными буддистскими организациями в целях взаимопомощи, обмена опытом, совместного проведения служб, проповедей, выставок, концертов религиозной направленности и т.д.

Мы периодически приглашаем в Москву известных монахов из Франции, Германии, Австралии, США, которые читают лекции, проводят встречи, богослужения, принимают обеты у буддистов в нашем центре. Буддийские Центры

Кроме духовной деятельности, наше объединение осуществляет и благотворительную деятельность.

На главную страницу "Мир Будды"

Магазин
Магазин
Дуджом Лингпа
Дуджом Лингпа
Наверх